0558. இன்மையின் இன்னாது உடைமை

Rate this post

0558. இன்மையின் இன்னாது உடைமை

0558. Inmaiyin Innaathu Udaimai

 • குறள் #
  0558
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கொடுங்கோன்மை (Kodungonmai)
  The Cruel Sceptre
 • குறள்
  இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
  மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.
 • விளக்கம்
  நீதி செய்யாத மன்னவனின் கொடுங்கோலின் கீழிருந்து வாழ்வோர்க்கு வறுமையைக் காட்டிலும் பொருளுடைமை மிக்க துன்பம் தருவதாகும்.
 • Translation
  in English
  To poverty it adds a sharper sting,
  To live beneath the sway of unjust king.
 • Meaning
  Property gives more sorrow than poverty, to those who live under the sceptre of a king without justice.

Leave a comment