0554. கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும்

Rate this post

0554. கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும்

0554. Koozhung Kudiyum Orungkizhakkum

 • குறள் #
  0554
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கொடுங்கோன்மை (Kodungonmai)
  The Cruel Sceptre
 • குறள்
  கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
  சூழாது செய்யும் அரசு.
 • விளக்கம்
  பின் வருவதை நினையாமல் நீதி தவறி ஒன்றைச் செய்கின்ற மன்னவன், அச்செயலால் பொருளையும், குடிகளையும் ஒருங்கு இழப்பான்.
 • Translation
  in English
  Whose rod from right deflects, who counsel doth refuse,
  At once his wealth and people utterly shall lose.
 • Meaning
  The king, who, without reflecting (on its evil consequences), perverts justice, will lose at once both his wealth and his subjects.

Leave a comment