0549. குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம்

Rate this post

0549. குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம்

0549. Kudipurang Kaaththombik Kutram

 • குறள் #
  0549
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  செங்கோன்மை (Sengonmai)
  The Right Sceptre
 • குறள்
  குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
  வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.
 • விளக்கம்
  பிறர் குடிகளை வருத்தாமல் காத்து, தானும் வருத்தாது காத்து, அவர்களது குற்றங்களைத் தண்டனையின் மூலம் நீக்குதல் அரசனது தொழிலாகும். அஃது அவனுக்குப் பழியன்று.
 • Translation
  in English
  Abroad to guard, at home to punish, brings
  No just reproach; ’tis work assigned to kings.
 • Meaning
  In guarding his subjects (against injury from others), and in preserving them himself; to punish crime is not a fault in a king, but a duty.

Leave a comment