0538. புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும்

Rate this post

0538. புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும்

0538. Pugazhndhavai Potrich Cheyalvendum

 • குறள் #
  0538
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது
  இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையோர் உயர்ந்தன என்று கூறியவற்றை மறவாது செய்தல் வேண்டும்; அவ்வாறு செய்யாமல் மறந்தவர்க்கு ஏழு பிறப்புக்களிலும் நன்மை இல்லை.
 • Translation
  in English
  Let things that merit praise thy watchful soul employ;
  Who these despise attain through sevenfold births no joy.
 • Meaning
  Let (a man) observe and do these things which have been praised (by the wise); if he neglects and fails to perform them, for him there will be no (happiness) throughout the seven births.

Leave a comment