0534. அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை

Rate this post

0534. அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை

0534. Achcha Mudaiyaarkku Aranillai

 • குறள் #
  0534
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை
  பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் அச்சம் உடையவர்க்குக் காடு, மலை முதலிய காவல்கள் இருந்தும் பயனில்லை. அதுபோல், மறதி உடையவர்க்கு நன்மையும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  ‘To cowards is no fort’s defence’; e’en so
  The self-oblivious men no blessing know.
 • Meaning
  Just as the coward has no defence (by whatever fortifications ha may be surrounded), so the thoughtless has no good (whatever advantages he may possess).

Leave a comment