0530. உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை

Rate this post

0530. உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை

0530. Uzhaippirindhu Kaaranaththin Vandhaanai

 • குறள் #
  0530
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
  இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  தன்னிடத்திலிருந்து பிரிந்து சென்று, மீண்டும் ஒரு காரணத்தால் வந்தவனை அரசன், அவனுக்கு வேண்டியதைச் செய்து, பின்னர் ஆராய்ந்து சேர்த்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who causeless went away, then to return, for any cause, ask leave;
  The king should sift their motives well, consider, and receive!
 • Meaning
  When one may have left him, and for some cause has returned to him, let the king fulfil the object (for which he has come back) and thoughtfully receive him again.

Leave a comment