0529. தமராகிக் தற்றுறந்தார் சுற்றம்

Rate this post

0529. தமராகிக் தற்றுறந்தார் சுற்றம்

0529. Thamaraagik Thatrurandhaar Sutram

 • குறள் #
  0529
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  தமராகிக் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
  காரணம் இன்றி வரும்.
 • விளக்கம்
  முதலில் தன் உறவினராக இருந்து, பின்னர் ஒரு காரணத்தால் பிரிந்து சென்றவர், அக்காரணம் நீங்கியபின் மீண்டும் அவரே வந்து உறவினராவர்.
 • Translation
  in English
  Who once were his, and then forsook him, as before
  Will come around, when cause of disagreement is no more.
 • Meaning
  Those who have been friends and have afterwards forsaken him, will return and join themselves (to
  him), when the cause of disagreement is not to be found in him.

Leave a comment