0526. பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி

Rate this post

0526. பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி

0526. Perungkodaiyaan Penaan Veguli

 • குறள் #
  0526
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
  மருங்குடையார் மாநிலத்து இல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் மிகுந்த கொடையுடையவனுமாய், சினத்தை விரும்பாதவனுமாய் இருப்பானாயின் அவனைப் போலச் சுற்றமுடையவர் இவ்வுலகத்தில் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Than one who gifts bestows and wrath restrains,
  Through the wide world none larger following gains.
 • Meaning
  No one, in all the world, will have so many relatives (about him), as he who makes large gift, and does not give way to anger.

Leave a comment