0525. கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின்

Rate this post

0525. கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின்

0525. Koduththalum Insolum Aatrin

 • குறள் #
  0525
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
  சுற்றத்தால் சுற்றப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் சுற்றத்தாருக்கு வேண்டுவன கொடுத்தலையும், இன்சொல் பேசுதலையும் செய்ய வல்லவனாயின், தொடர்ச்சியாகச் சுற்றத்தார் பலரால் சூழப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Who knows the use of pleasant words, and liberal gifts can give,
  Connections, heaps of them, surrounding him shall live.
 • Meaning
  He will be surrounded by numerous relatives who manifests generosity and affability.

Leave a comment