0524. சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல்

Rate this post

0524. சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல்

0524. Sutraththaal Sutrap Padaozhugal

 • குறள் #
  0524
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
  பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் செல்வம் பெற்றதனால் அடையும் பயனாவது உறவினர் தன்னைச் சூழ்ந்திருக்குமாறு, தழுவி நடந்து கொள்வதாம்.
 • Translation
  in English
  The profit gained by wealth’s increase,
  Is living compassed round by relatives in peace.
 • Meaning
  To live surrounded by relatives, is the advantage to be derived from the acquisition of wealth.

Leave a comment