0522. விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின்

Rate this post

0522. விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின்

0522. Virupparaach Chutram Iyaiyin

 • குறள் #
  0522
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
  ஆக்கம் பலவும் தரும்.
 • விளக்கம்
  அன்பு நீங்காத சுற்றம் ஒருவனுக்கு வாய்க்குமாயின், அஃது அவனுக்கு மேன்மேலும் வளரும் செல்வங்கள் பலவற்றைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  The gift of kin’s unfailing love bestows
  Much gain of good, like flower that fadeless blows.
 • Meaning
  If (a man’s) relatives remain attached to him with unchanging love, it will be a source of ever increasing wealth.

Leave a comment