0521. பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா

Rate this post

0521. பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா

0521. Patratra Kannum Pazhaimaipaa

 • குறள் #
  0521
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
  சுற்றத்தார் கண்ணே உள.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன் செல்வமெலாம் அழிந்து வறியனானபோழுதும், பழைய தொடர்பைப் பாராட்டும் தன்மை, சுற்றத்தாரிடம் உண்டு.
 • Translation
  in English
  wealth is fled, old kindness still to show,
  Is kindly grace that only kinsmen know.
 • Meaning
  Even when (a man’s) property is all gone, relatives will act towards him with their accustomed (kindness).

Leave a comment