0514. எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும்

0514. எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும்

0514. Enaivagaiyaan Theriyak Kannum

 • குறள் #
  0514
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
  வேறாகும் மாந்தர் பலர்.
 • விளக்கம்
  எல்லாவகைகளாலும் ஆராய்ந்து தெளிந்த பின்பும் ஒருசெயலை மேற்கொண்டு செய்யும்போது அச்செயல் வேறுபாடு காரணமாக வேறுபடுகின்ற மனிதர் உலகத்தில் பலராவர்.
 • Translation
  in English
  Even when tests of every kind are multiplied,
  Full many a man proves otherwise, by action tried!
 • Meaning
  Even when (a king) has tried them in every possible way, there are many men who change, from the nature of the works (in which they may be employed).

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.