0512. வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து

Rate this post

0512. வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து

0512. Vaari Perukki Valampaduththu

 • குறள் #
  0512
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
  ஆராய்வான் செய்க வினை.
 • விளக்கம்
  பொருள் வருவாயை அதிகப்படுத்தி, அதனால் வளமையைப் பெருக்கி, அவற்றிற்கு நேரும் இடையூறுகளை ஆராய்ந்து நீக்க வல்லவனே அரசனுக்குக் குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who swells the revenues, spreads plenty o’er the land,
  Seeks out what hinders progress, his the workman’s hand.
 • Meaning
  Let him do (the king’s) work who can enlarge the sources (of revenue), increase wealth and considerately prevent the accidents (which would destroy it).

Leave a comment