0510. தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண்

Rate this post

0510. தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண்

0510. Theraan Thelivum Thelindhaankan

 • குறள் #
  0510
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
  தீரா இடும்பை தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனை ஆராயாது தெளிதலும் ஆராய்ந்து தெளிந்தவனிடம் ஐயப்படுதலும் ஆகிய இவ்விரண்டும் அரசனுக்கு நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Trust where you have not tried, doubt of a friend to feel,
  Once trusted, wounds inflict that nought can heal.
 • Meaning
  To make choice of one who has not been examined, and to entertain doubts respecting one who has been chosen, will produce irremediable sorrow.

Leave a comment