0508. தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான்

Rate this post

0508. தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான்

0508. Theraan Piranaith Thelindhaan

 • குறள் #
  0508
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
  தீரா இடும்பை தரும்.
 • விளக்கம்
  அயலான் ஒருவனைச் சிறிதும் ஆராயாமல் அவன் மீது நம்பிக்கை வைக்கும் ஒருவனால் அவன் துன்பப்படுவதல்லாமல் அவன் சந்ததியினரும் துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரும்.
 • Translation
  in English
  Who trusts an untried stranger, brings disgrace,
  Remediless, on all his race.
 • Meaning
  Sorrow that will not leave even his posterity will come upon him chooses a stranger whose character he has not known.

Leave a comment