0497. அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா

Rate this post

0497. அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா

0497. Anjaamai Allaal Thunaivendaa

 • குறள் #
  0497
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
  எண்ணி இடத்தால் செயின்.
 • விளக்கம்
  நன்கு ஆராய்ந்து, ஏற்ற இடத்தில் நின்று போர் செய்தால், அவ்வரசர்க்கு அஞ்சாமையைத் தவிர வேறு துணை வேண்டியதில்லை.
 • Translation
  in English
  Save their own fearless might they need no other aid,
  If in right place they fight, all due provision made.
 • Meaning
  You will need no other aid than fearlessness, if you thoroughly reflect (on what you are to do), and select (a suitable) place for your operations.

Leave a comment