0491. தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க

Rate this post

0491. தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க

0491. Thodangarkka Evvinaiyum Ellarka

 • குறள் #
  0491
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடன் அறிதல் (Idan Arithal)
  Knowing the Place
 • குறள்
  தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
  இடங்கண்ட பின்அல் லது.
 • விளக்கம்
  பகைவரை வளைத்தற்கேற்ற இடம் வாய்ப்பதற்கு முன் அவரிடம் எந்த ஒரு செயலையும் தொடங்காதிருத்தல் வேண்டும்; அவரைச் சிறியர் என்று இகழாதிருத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Begin no work of war, depise no foe,
  Till place where you can wholly circumvent you know.
 • Meaning
  Let not (a king) despise (an enemy), nor undertake any thing (against him), until he has obtained (a suitable) place for besieging him.

Leave a comment