0490. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து

Rate this post

0490. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து

0490. Kokkokka Koombum Paruvaththu

 • குறள் #
  0490
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
  குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலைச் செய்யாதிருக்க வேண்டியபோது, கொக்கு போல் அடங்கியிருக்க வேண்டும்; எற்றகாலம் வாய்த்தபோது அதன் குத்துபோல் அச்செயலைத் தவறாது செய்து முடிக்கவேண்டும்.
 • Translation
  in English
  As heron stands with folded wing, so wait in waiting hour;
  As heron snaps its prey, when fortune smiles, put forth your power.
 • Meaning
  At the time when one should use self-control, let him restrain himself like a heron; and, let him like it, strike, when there is a favourable opportunity.

Leave a comment