0485. காலம் கருதி இருப்பர்

Rate this post

0485. காலம் கருதி இருப்பர்

0485. Kaalam Karuthi Iruppar

 • குறள் #
  0485
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
  ஞாலம் கருது பவர்.
 • விளக்கம்
  நிலம் முழுவதையும் கைக் கொள்ள நினைக்கும் மன்னர், தம் வலிமை மிகுதியாக இருந்தாலும் அதைக் கருதாது, செயற்கேற்ற காலத்தை நினைத்துக் காத்திருப்பார்.
 • Translation
  in English
  Who think the pendant world itself to subjugate,
  With mind unruffled for the fitting time must wait.
 • Meaning
  They who thoughtfully consider and wait for the (right) time (for action), may successfully meditate (the conquest of) the world.

Leave a comment