0484. ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங்

Rate this post

0484. ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங்

0484. Gnaalam Karuthinung Kaikoodung

 • குறள் #
  0484
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
  கருதி இடத்தாற் செயின்.
 • விளக்கம்
  ஏற்ற காலத்தை அறிந்து, இடத்தோடு பொருந்தச் செய்வானாயின், அவன் உலகம் முழுதையும் தானே ஆளக்கருதினும் அது முடியும்.
 • Translation
  in English
  The pendant world’s dominion may be won,
  In fitting time and place by action done.
 • Meaning
  Though (a man) should meditate (the conquest of) the world, he may accomplish it if he acts in the right time, and at the right place.

Leave a comment