0481. பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை

Rate this post

0481. பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை

0481. Pagalvellum Kookaiyaik Kaakkai

 • குறள் #
  0481
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
  வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.
 • விளக்கம்
  தன்னைவிட வலிமை மிகுந்த கோட்டானைக் காக்கை பகற் பொழுதில் வென்றுவிடும். ஆகையால் பகைவரை வெல்லக் கருதும் மன்னர்க்கு அதற்கேற்ற காலம் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  A crow will conquer owl in broad daylight;
  The king that foes would crush, needs fitting time to fight.
 • Meaning
  A crow will overcome an owl in the day time; so the king who would conquer his enemy must have (a suitable) time.

Leave a comment