0473. உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின்

Rate this post

0473. உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின்

0473. Udaiththam Valiyariyaar Ookkaththin

 • குறள் #
  0473
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
  இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.
 • விளக்கம்
  தமது வலிமையின் அளவை அறியாது, மன எழுச்சியால் தம்மை விட வலியாரோடு போர் தொடங்கி, அவரால் முறியடிக்கப்பட்டு இடையே கெட்டவர் பலராவர்.
 • Translation
  in English
  Ill-deeming of their proper powers, have many monarchs striven,
  And midmost of unequal conflict fallen asunder riven.
 • Meaning
  There are many who, ignorant of their (want of) power (to meet it), have haughtily set out to war, and broken down in the midst of it.

Leave a comment