0471. வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான்

Rate this post

0471. வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான்

0471. Vinaivaliyum Thanvaliyum Maatraan

 • குறள் #
  0471
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
  துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.
 • விளக்கம்
  தான் செய்யக் கருதிய போரின் வலிமையையும் தன் படையின் வலிமையையும், பகைவர் வலிமையையும் ஆராய்ந்து போரைச் செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  The force the strife demands, the force he owns, the force of foes,
  The force of friends; these should he weigh ere to the war he goes.
 • Meaning
  Let (one) weigh well the strength of the deed (he purposes to do), his own strength, the strength of his enemy, and the strength of the allies (of both), and then let him act.

Leave a comment