0468. ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம்

Rate this post

0468. ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம்

0468. Aatrin Varundhaa Varuththam

 • குறள் #
  0468
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
  போற்றினும் பொத்துப் படும்.
 • விளக்கம்
  முடிப்பதற்கேற்ற வழியை அறிந்து செயலை முயலாவிட்டால், துணைவர் பலர் கூடி நின்று குற்றம் வராமல் காத்தலும் அச்செயல் நிறைவேறாது கெடும்.
 • Translation
  in English
  On no right system if man toil and strive,
  Though many men assist, no work can thrive.
 • Meaning
  The work, which is not done by suitable methods, will fail though many stand to uphold it.

Leave a comment