0462. தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச்

Rate this post

0462. தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச்

0462. Therindha Inaththodu Therndhennich

 • குறள் #
  0462
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
  அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்.
 • விளக்கம்
  தாம் தக்கார் எனத்தெரிந்துகொண்ட பெரியோருடன் செய்யவிருக்கும் செயல்பற்றி ஆராய்ந்து, தாமும் அதனைச் சிந்தித்துச் செய்து முடிக்க வல்லவர்க்கு, அடையமுடியாத பொருள் யாதுமில்லை.
 • Translation
  in English
  With chosen friends deliberate; next use the private thought;
  Then act. By those who thus proceed all works with ease are wrought.
 • Meaning
  There is nothing too difficult to (be attained by) those who, before they act, reflect well themselves, and thoroughly consider (the matter) with chosen friends.

Leave a comment