0458. மனநலம் நன்குடைய ராயினும்

Rate this post

0458. மனநலம் நன்குடைய ராயினும்

0458. Mananalam Nangudaiya Raayinum

 • குறள் #
  0458
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு
  இனநலம் ஏமாப் புடைத்து.
 • விளக்கம்
  சான்றோர் முன்னைய நல்வினையினால் மனநலம் உடையவராயினும், அவர் பழகும் இனத்தின் நன்மையானது அவரது மனநலத்திற்கு வலிமையைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  To perfect men, though minds right good belong,
  Yet good companionship is confirmation strong.
 • Meaning
  Although they may have great (natural) goodness of mind, yet good society will tend to strengthen it.

Leave a comment