0455. மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை

Rate this post

0455. மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை

0455. Mananthooimai Seivinai Thooimai

 • குறள் #
  0455
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
  இனந்தூய்மை தூவா வரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு மனத்தின் தூய்மையும், செயலின் தூய்மையுமாகிய இவ்விரண்டும், அவன் சேர்ந்துள்ள இனத்தின் தூய்மை காரணமாக வருவனவாகும்.
 • Translation
  in English
  Both purity of mind, and purity of action clear,
  Leaning no staff of pure companionship, to man draw near.
 • Meaning
  Chaste company is the staff on which come, these two things, viz, purity of mind and purity of conduct.

Leave a comment