0454. மனத்து ளதுபோலக் காட்டி

Rate this post

0454. மனத்து ளதுபோலக் காட்டி

0454. Manaththu Lathupolak Kaatti

 • குறள் #
  0454
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு
  இனத்துள தாகும் அறிவு.
 • விளக்கம்
  விசேட அறிவானது ஒருவனுக்கு மனத்தில் இருப்பது போலக் காட்டினும், அவன் சேர்ந்த இனத்தினால் உண்டாவதேயாகும்.
 • Translation
  in English
  Man’s wisdom seems the offspring of his mind;
  ‘Tis outcome of companionship we find.
 • Meaning
  Wisdom appears to rest in the mind, but it really exists to a man in his companions.

Leave a comment