0453. மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி

Rate this post

0453. மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி

0453. Manaththaanaam Maanthark Kunarchchi

 • குறள் #
  0453
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
  இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்.
 • விளக்கம்
  மனிதருக்குப் பொதுவான அறிவு, அவர் மனம் காரணமாக உண்டாகும்; ‘இவன் இத்தகையவன்’ என்று உலகத்தவரால் சொல்லப்படும் சொல், இனம் காரணமாக உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Perceptions manifold in men are of the mind alone;
  The value of the man by his companionship is known.
 • Meaning
  The power of knowing is from the mind; (but) his character is from that of his associates.

Leave a comment