0451. சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை

Rate this post

0451. சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை

0451. Chitrinam Anjum Perumai

 • குறள் #
  0451
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
  சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.
 • விளக்கம்
  பெரியோர் இயல்பு சிற்றினத்தைக் கண்டு அஞ்சி ஒதுக்கும். சிறியோர் இயல்பு சிற்றினத்தை உறவாக எண்ணிச் சேர்ந்து கொள்ளும்.
 • Translation
  in English
  The great of soul will mean association fear;
  The mean of soul regard mean men as kinsmen dear.
 • Meaning
  (True) greatness fears the society of the base; it is only the low – minded who will regard them as friends.

Leave a comment