0447. இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை

Rate this post

0447. இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை

0447. Idikkundh Thunaiyaarai Yaalvarai

 • குறள் #
  0447
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே
  கெடுக்குந் தகைமை யவர்.
 • விளக்கம்
  தவறு கண்டவிடத்துக் கடிந்து கூறும் தகுதியுடையவரைத் தமக்குத் துணையாகக் கொண்டு வாழ்பவரைக் கெடுக்கும் தன்மையுடையவர் யாவர்?
 • Translation
  in English
  What power can work his fall, who faithful ministers
  Employs, that thunder out reproaches when he errs.
 • Meaning
  Who are great enough to destroy him who has servants that have power to rebuke him ?

Leave a comment