0446. தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக

Rate this post

0446. தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக

0446. Thakkaa Rinaththanaaith Thaanozhuga

 • குறள் #
  0446
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
  செற்றார் செயக்கிடந்த தில்.
 • விளக்கம்
  தகுதியுடைய பெரியோர் இனத்தைச் சேர்ந்து நடக்க வல்லவனாயின், அம்மன்னனுக்குப் பகைவர் செய்யக் கூடிய துன்பம் இல்லை.
 • Translation
  in English
  The king, who knows to live with worthy men allied,
  Has nought to fear from any foeman’s pride.
 • Meaning
  There will be nothing left for enemies to do, against him who has the power of acting (so as to secure) the fellowship of worthy men.

Leave a comment