0445. சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான்

Rate this post

0445. சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான்

0445. Soozhvaarkan Naaga Ozhugalaan

 • குறள் #
  0445
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
  சூழ்வாரைக் சூழ்ந்து கொளல்.
 • விளக்கம்
  அரசன் அமைச்சரைக் கண்ணாகக் கொண்டு ஆட்சி நடத்தலால், அத்தகைய அமைச்சரை ஆராய்ந்து தனக்குத் துணையாகக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  The king, since counsellors are monarch’s eyes,
  Should counsellors select with counsel wise.
 • Meaning
  As a king must use his ministers as eyes (in managing his kingdom), let him well examine their character and qualifications before he engages them.

Leave a comment