0444. தம்மிற் பெரியார் தமரா

Rate this post

0444. தம்மிற் பெரியார் தமரா

0444. Thammir Periyaar Thamaraa

 • குறள் #
  0444
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
  வன்மையு ளெல்லாந் தலை.
 • விளக்கம்
  அறிவு முதலியவற்றால் தம்மை விடப் பெரியோரைத் தமக்கு உறவாகக் கொண்டு நடத்தல், மன்னர்க்கு வல்லமை எல்லாவற்றையும் விட மேம்பட்டதாகும்.
 • Translation
  in English
  To live with men of greatness that their own excels,
  As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells.
 • Meaning
  So to act as to make those men, his own, who are greater than himself is of all powers the highest.

Leave a comment