0427. அறிவுடையார் ஆவ தறிவார்

Rate this post

0427. அறிவுடையார் ஆவ தறிவார்

0427. Arivudaiyaar Aava Tharivaar

 • குறள் #
  0427
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
  அஃதறி கல்லா தவர்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையவர் பின் வரக்கூடியதை முன் அறிய வல்லார்; அதனை முன் அறிய மாட்டாதவர் அறிவில்லாதவர்.
 • Translation
  in English
  The wise discern, the foolish fail to see,
  And minds prepare for things about to be.
 • Meaning
  The wise are those who know beforehand what will happen; those who do not know this are the unwise.

Leave a comment