0424. எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித்

Rate this post

0424. எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித்

0424. Enporula Vaagach Chelachchollith

 • குறள் #
  0424
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய்
  நுண்பொருள் காண்ப தறிவு.
 • விளக்கம்
  கேட்பவருக்கு எளிதில் விளங்கும் பொருளுடையதாகவும் அவர் மனம் கொள்ளும்படியாகவும் கூறிப் பிறர் கூறும் சொற்களில் மறைந்திருக்கும் நுண்பொருளைக் காண்பது அறிவாகும்.
 • Translation
  in English
  Wisdom hath use of lucid speech, words that acceptance win,
  And subtle sense of other men’s discourse takes in.
 • Meaning
  To speak so as that the meaning may easily enter the mind of the hearer, and to discern the subtlest thought which may lie hidden in the words of others, this is wisdom.

Leave a comment