0422. சென்ற இடத்தால் செலவிடா

Rate this post

0422. சென்ற இடத்தால் செலவிடா

0422. Sendra Idaththaal Selavidaa

 • குறள் #
  0422
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரீஇ
  நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.
 • விளக்கம்
  மனத்தைச் சென்ற வழியே செல்லவிடாது, நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து தீமையிலிருந்து நீக்கி, நல்வழியில் செலுத்துவது அறிவு.
 • Translation
  in English
  Wisdom restrains, nor suffers mind to wander where it would;
  From every evil calls it back, and guides in way of good.
 • Meaning
  Not to permit the mind to go where it lists, to keep it from evil, and to employ it in good, this is wisdom.

Leave a comment