0420. செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின்

Rate this post

0420. செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின்

0420. Seviyir Suvaiyunaraa Vaayunarvin

 • குறள் #
  0420
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
  அவியினும் வாழினும் என்.
 • விளக்கம்
  செவியினால் நுகரப்படும் சுவையுணர்வை அறியாது, வாயினால் உண்ணப்படும் உணவின் சுவையை மட்டும் அறியும் மக்கள் இறந்தாலும், உயிர் வாழ்ந்தாலும் என்ன பயன்?
 • Translation
  in English
  His mouth can taste, but ear no taste of joy can give!
  What matter if he die, or prosperous live?
 • Meaning
  What does it matter whether those men live or die, who can judge of tastes by the mouth, and not by the ear ?

Leave a comment