0418. கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே

Rate this post

0418. கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே

0418. Ketpinung Kelaath Thagaiyave

 • குறள் #
  0418
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
  தோட்கப் படாத செவி.
 • விளக்கம்
  அறிவுரைகளைக் கேட்டலாகிய கேள்வியால் துளைக்கப்படாத செவிகள், கேட்குந் தன்மையுடையனவாய் இருப்பினும் செவிட்டுத் தன்மையினவாகும்.
 • Translation
  in English
  Where teaching hath not oped the learner’s ear,
  The man may listen, but he scarce can hear.
 • Meaning
  The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf.

Leave a comment