0411. செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம்

Rate this post

0411. செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம்

0411. Selvaththut Selvanj Sevichchelvam

 • குறள் #
  0411
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
  செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.
 • விளக்கம்
  செல்வங்களுள் சிறப்புடைய செல்வமாவது கேள்விச் செல்வம். அக்கேள்விச் செல்வம் செல்வங்களிலெல்லாம் முதன்மையானது.
 • Translation
  in English
  Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent;
  Wealth mid all wealth supremely excellent.
 • Meaning
  Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth.

Leave a comment