0409. மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார்

Rate this post

0409. மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார்

0409. Merpirandhaa Raayinum Kallaathaar

 • குறள் #
  0409
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்
  கற்றார் அனைத்திலர் பாடு.
 • விளக்கம்
  கல்லாதவர் உயர் குலத்தில் பிறந்தவராயினும், கீழ்க்குலத்தில் பிறந்த கற்றவரை ஒத்த பெருமையை உடையவராகார்.
 • Translation
  in English
  Lower are men unlearned, though noble be their race,
  Than low-born men adorned with learning’s grace.
 • Meaning
  The unlearned, though born in a high caste, are not equal in dignity to the learned; though they may have been born in a low caste.

Leave a comment