0407. நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான்

Rate this post

0407. நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான்

0407. Nunmaan Nuzhaipulam Illaan

 • குறள் #
  0407
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்
  மண்மாண் புனைபாவை யற்று.
 • விளக்கம்
  நுண்ணியதாய் மாட்சிமைப்பட்டு ஆராயும் அறிவில்லாதவனது அழகின் சிறப்பு, மண்ணால் மாண்புறச் செய்யப்பட்ட பாவையின் அழகு போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Who lack the power of subtle, large, and penetrating sense,
  Like puppet, decked with ornaments of clay, their beauty’s vain pretence.
 • Meaning
  The beauty and goodness of one who is destitute of knowledge by the study of great and exquisite
  works, is like (the beauty and goodness) of a painted earthen doll.

Leave a comment