0406. உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால்

Rate this post

0406. உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால்

0406. Ularennum Maaththiraiyar Allaal

 • குறள் #
  0406
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்
  களரனையர் கல்லா தவர்.
 • விளக்கம்
  கல்லாதவர் உயிரோடிருக்கின்றார் என்று சொல்லப்படும் அளவினரேயன்றிப் பயனில்லாமையால் அவர் விளையாத உவர் நிலத்தைப் போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  ‘They are’: so much is true of men untaught;
  But, like a barren field, they yield us nought!
 • Meaning
  The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist.

Leave a comment