0398. ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி

Rate this post

0398. ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி

0398. Orumaikkan Thaankatra Kalvi

 • குறள் #
  0398
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
  எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு ஒரு பிறப்பில் கற்ற கல்வியறிவு, வரும் பிறப்புகளிலும் சென்று பாதுகாத்தலை உடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  The man who store of learning gains,
  In one, through seven worlds, bliss attains.
 • Meaning
  The learning, which a man has acquired in one birth, will yield him pleasure during seven births.

Leave a comment