0395. உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங்

Rate this post

0395. உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங்

0395. Udaiyaarmun Illaarpol Yekkatrung

 • குறள் #
  0395
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
  கடையரே கல்லா தவர்.
 • விளக்கம்
  செல்வர் முன் வறியவர் நிற்பதுபோன்று, கற்றவர் முன் வருந்திப் பணிந்து நின்றாயினும் கல்வி கற்றவரே உயர்ந்தோராவர்; கல்லாதவர் தாழ்ந்தோராவர்.
 • Translation
  in English
  With soul submiss they stand, as paupers front a rich man’s face;
  Yet learned men are first; th’unlearned stand in lowest place.
 • Meaning
  The unlearned are inferior to the learned, before whom they stand begging, as the destitute before the wealthy.

Leave a comment