0394. உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப்

0394. உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப்

0394. Uvappath Thalaikkoodi Ullap

 • குறள் #
  0394
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
  அனைத்தே புலவர் தொழில்.
 • விளக்கம்
  பிறர் மகிழுமாறு அவர்களோடு கூடியிருந்து, பின்னர், ‘இவரை எப்போது காண்போம்’ என்று நினைக்குமாறு பிரிதலே கற்றறிந்தாரது செயலாகும்.
 • Translation
  in English
  You meet with joy, with pleasant thought you part;
  Such is the learned scholar’s wonderous art!
 • Meaning
  It is the part of the learned to give joy to those whom they meet, and on leaving, to make them think
  (Oh! when shall we meet them again.)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.