0392. எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப

Rate this post

0392. எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப

0392. Ennenba Yenai Ezhththenba

 • குறள் #
  0392
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
  கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  எண்ணென்று சொல்லப்படுவனவும், எழுத்தென்று சொல்லப்படுவனவுமாகிய இவ்விரண்டினையும், அறிவுடையோர் மக்களுக்குக் கண் என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  The twain that lore of numbers and of letters give
  Are eyes, the wise declare, to all on earth that live.
 • Meaning
  Letters and numbers are the two eyes of man.

Leave a comment