0390. கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல்

Rate this post

0390. கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல்

0390. Kodaiyali Senkol Kudiyombal

 • குறள் #
  0390
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
  உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.
 • விளக்கம்
  கொடையும், அன்பும், செங்கோல் முறையும், குடிகளைக் காத்தலும் ஆகிய இந்நான்கு செயல்களையும் உடையவன் அரசர்களுக்கெல்லாம் விளக்குப் போன்றவனாவான்.
 • Translation
  in English
  Gifts, grace, right sceptre, care of people’s weal;
  These four a light of dreaded kings reveal.
 • Meaning
  He is the light of kings who has there four things, beneficence, benevolence, rectitude, and care for his people.

Leave a comment