0386. காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன்

Rate this post

0386. காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன்

0386. Kaatchik Keliyan Kadunchollan

 • குறள் #
  0386
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
  மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்
 • விளக்கம்
  அரசன், குறைகளைத் தெரிவிக்க வரும் குடிமக்களுக்குக் காண்பதற்கு எளியவனாகவும், கடுஞ்சொல் இல்லாதவனாகவும் இருப்பானானால், அவ்வரசனது நாட்டை உலகத்தவர் உயர்வாகக் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Where king is easy of access, where no harsh word repels,
  That land’s high praises every subject swells.
 • Meaning
  The whole world will exalt the country of the king who is easy of access, and who is free from harsh language.

Leave a comment